joomla templates top joomla templates template joomla

Bezbednost i zaštita na radu zaposlenih

 

Aktom o proceni rizika, radna mesta u PD „Kostolac-Usluge“ d.o.o. nisu procenjena kao mesta sa povećanim rizikom. Svi zaposleni, prilikom zasnivanja radnog odnosa a i u drugim zakonom predviđenim slučajevima se obučavaju za bezbedan i zdrav rad. Kontinuirano se sprovode mere za smanjivanje i eventualnu eliminaciju štetnosti i opasnosti a samim tim i za smanjenje i sprečavanje rizika. U 2013. godini su se dogodile pet povrede na radu. Od ukupnog broja povređenih tri su iz službe obezbeđenja, jedan iz službe održavanja poslovnih prostorija i jedan zaposleni koji radi na poslovima čišćenja postrojenja "Drobilana". U poređenju sa 2012. godinom, 2013.godine smanjen je broj povreda na radu sa sedam na pet dok je povećan broj sati bolovanja usled povreda na radu za 656 sati ili 74%. Evidentno je da je smanjen broj povreda na radu, ali je povećan broj sati bolovanja usled povreda na radu. U 2015. godini se dogodilo devet povreda na radu. Od ukupnog broja povređenih četiri je iz službe obezbeđenja, jedan iz službe održavanja i četiri iz službe čišćenja i održavanja „Drobilane“. Sve povrede su od strane lekara ocenjene kao lake. Ukupan broj sati bolovanja u 2015. godini je 39823 od čega na bolovanje usled povrada na radu otpada  908 sati što je 2,3%. Ukupan broj sati odsustvovanja sa posla usled povreda na radu je 908, što je 0,10% sati  koje je ostvarilo PD, a to je 861 187 sati. U poređenju sa 2014. godinom povećan je broj povreda na radu sa osam na devet, a broj  sati odsustvovanja sa posla sa 776 na 908, što je povećanje za 17%. Evidentno je da je povećan broj povreda na radu i broj sati odsustvovanja sa rada usled istih, ali s obzirom da je povećan i obim posla onda je to na nivou prethodne godine.

Poboljšavanjem saradnje sa korisnicima naših usluga i stalno poboljšavanje mera bezbednosti i zaštite na radu težimo da se broj povreda smanji na najmanju moguću meru do njihove potpune eliminacije.